Print this page Generate PDF

2019

Odluka  o donošenju plana javnih nabavki za 2019.godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019 GODINU

Pravilnik za postupanje Opštine Šavnik prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti  

 

Predmet

 

Postupak

 

Tend.dokumentacija

 

Odluka

 

Ugovor

         
Nabavka goriva   Otvoreni postupak javne nabavke Tenderska dokumentacija     
Izrada projekta adaptacije lokalnog puta Bare-Krnja Jela  nabavke male vrijednosti   Zahtjev     
Nabavka tonera nabavke male vrijednosti   Zahtjev   Ugovor 
Rekonstrukcija gradske kapele Otvoreni postupak javne nabavke Tenderska dokumentacija    
Tehnički pregled saobraćajnice od malog mosta na rijeci Šavnik do priključenja na magistralu nabavke male vrijednosti     Ugovor
Nabavka kancelariskog materijala
nabavke male vrijednosti      Ugovor
Nabavka toplih i hladnik napitaka  nabavke male vrijednosti     Ugovor
Nabavka sredstava za higijenu  nabavke male vrijednosti     Ugovor
Adaptacija sistema javne rasvjete  Otvoreni postupak javne nabavke

 

 Tenderska dokumentacija

Izmjena tenderske dokumentacije

 

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude

 
Izrada projektne dokumentacije seoskog vodovoda Bijela nabavke male vrijednosti

 

Zahtjev

 

Obavještenje

 

Ugovor

Izrada tehničke dokumentacije za izradu priključne saobraćajnice i parkinga sa pratećim sadržajima   radi povezivanja otvorenog terena za male sportove sa gradskom saobraćajnicom u Šavniku.                  nabavke male vrijednosti

 

 

Zahtjev

 

 

Obavještenje

 

 

Ugovor