Print this page Generate PDF

Skupština opštine

Skupština je predstavnički organ građana koji funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu čine odbornici koje biraju građani na period od četiri godine u skladu sa zakonom. Broj odbornika u Skupštini opštine utvrđuje se posebnom odlukom. Mandat odbornika teče od objavljivanja konačnih rezultata izbora od strane Opštinske izborne komisije. Verifikacija mandata je izvršena kada se Skupština upozna sa izvještajem Opštinske izborne komisije.
 
Poslovi Skupštine
 
Skupština:
1)      donosi Statut,
2)      donosi propise i druge opste akte,
3)      donosi planove i programe razvoja opštine,
4)      donosi lokalna planska dokumenta,
5)      donosi program uređenja prostora,
6)      donosi budžet i Završni račun budžeta,
7)      donosi plan kapitlnih poboljšanja i utvrđuje investicionu politiku,
8)      uvodi lokalne javne prihode i utvrđuje visinu poreza, taksa i naknada,
9)      raspolaže imovinom opštine,
10)  utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluku osnivanja,
11)  raspisuje referendum za teritoriju opštine ili za dio teritorije,
12)  odlučuje o građanskoj inicijativi,
13)  odlučuje o raspisivanju samodoprinosa opštine,
14)  osniva javne službe, organe i organizacije za obavljanje poslova iz nadležnosti opštine,
15)  daje saglasnost za zaduživanje javnih sluzbi ciji je osnivač,
16)  odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu sa zakonom,
17)  donosi odluku o davanju koncesija na prirodna dobra koja su u nadležnosti opštine u skladu sa zakonom,
18)  vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika,
19)  bira i razrješava predsjednika skupštine, predsjednik opštine, imenuje i razrješava sekretara skupštine i članove radnih i savjetodavnih tijela,
20)  daje saglsnost na imenovanje i razrješenje potpredsjednika opštine i glavnog administratora,
21)  podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa kada ocijeni da je povrijđjeno pravo na lokalnu samoupravu,
22)  razmatra izvještaj predsjednika opštine,
23)  razmatra izvještaj o radu javnih sluzbi ciji je osnivač opština,
24)  donosi Poslovnik o radu Skupštine,
25)  donosi Etički kodeks,
26)  daje autentično tumačenje propisa koje donosi,
27)  obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti,
28)  uređjuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanu komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
29)  utvđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji opštine, korišćenje javnih i drugih površina i uslove i nacin korišćenja prostora za parkiranje,
30)  propisuje uslove i način davanja na koršćenje građevinskog zemljišta,
31)  uređuje i obezbjđjuje uslove za izgradnju i korišćenje objekata kao i uslove za izgradnju i postavljanje pomoćnih objekata i montažnih objekata privremenog karaktera,
32)  propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata,
33)  obrazuje Službu za skupštinske poslove,
34)  donosi Odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave,
35)  donosi odluku o izradi, uptrebi, čuvanju i uništavanju pečata,
36)  ustanovljava javna priznanja,
37)  donosi odluku o upotrebi simbola,
38)  utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova,
39)  donosi program podizanja spomen – obilježja,
40)  utvrdjuje područja i nazive naselja, ulica i trgova,
41)  donosi odluku o komunalnoj policiji,
42)  donosi odluku o broju odbornika u Skupštini opštine,
43)  donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti,
44)  imenuje i razrješava organe upravljanja, nadzorne odbore i organe rukovođenja u javnim službama,odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač opština,
45)  daje saglasnost na Statut javnih službi, na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, na plan razvoja i program rada i druga programska akta javnih službi,
46)  donosi plan zaštite od požara,
47)  podnosi predlog za ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa,
48)  propisuje prekršaje za povrede propisa opštine,
49)  donosi odluku o naknadi za rad odbornika,
50)  donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Crne Gore,
51)  odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja,
52)  donosi odluku o osnivanju međuopštinske zajednice,
53)  pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa,
54)  daje mišljenje o zakonima i drugim propisima, kojima se uređuju pitanja od interesa za  lokalnu samupravu,
55)   donosi planove i programe u pojedinim oblastima u skladu sa državnim strategijama i planovima,
56)  vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.