Print this page Generate PDF

Lokalna samouprava

Opština samostalno obavlja poslove lokalne samouprave koji su od neposrednog zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo, u skladu sa zakonom i Statutom, a naročito:
1)      Normativno uredjuje način i uslove obavljanja poslova od javnog interesa, tako što:
-          donosi Statut, odluke i druge akte;
-          donosi Budžet i Završni račun budžeta;
-          propisuje poreze, naknade i takse iz svoje nadležnosti;
-          donosi razvojne planove i programe;
-          donosi lokalna planska dokumenta;
-          donosi višegodisnji investicioni plan i utvrđuje investicionu politiku;
-          donosi program zaštite životne sredine.
2)      Upravlja i raspolaže opštinskom imovinom, tako što:
-          uređuje način upravljanja i raspolaganja opštinskom imovinom i vrši pojedina svojinska ovlašćenja na državnoj imovini u skladu sa zakonom;
-          stiče, raspolaže i štiti lokalnu imovinu;
-          sklapa ugovore o sticanju i raspolaganju imovinom;
-          sačinjava i podnosi izvještaje o stanju imovine najmanje jedanput godišnje;
-          utvrđjuje javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe opštine;
3)      Stara se o uređivanju, korišćenju, unapređivanju i zaštiti građevinskog zemljišta, tako što:
-          određuje građevinsko zemljište;
-          donosi program uređenja prostora;
-          obezbjeđuje sredstva za izgradnju i rekonstrukciju objekata komunalne infrastrukture;
-          obezbjeđuje zaštitu i racionalno korišćenje građevinskog zemljišta;
-          vrši prenos prava na građevinskom zemljištu.
4)      Brine se o zaštiti životne sredine, tako sto:
-          prati stanje u svojoj oblasti i u okviru svojih nadležnosti donosi mjere kojima se obezbjeđuje zaštita životne sredine;
-          utvrđuje izvore iz kojih se finansira zaštita životne sredine;
-          sarađuje sa nadležnim državnim organima i obavještava ih o uočenim nepravilnostima;
-          pospješuje zaštitu životne sredine u opštini.
5)      Stvara uslove za privredni razvoj opštine, tako sto:
-          donosi akta koja omogućavaju i ubrzavaju razvoj privrede opštine;
-          utvrđuje poresku politiku koja pospješuje privredni razvoj opštine;
-          uključuje se u tržiste hartija od vrijednosti;
-          sarađuje sa privrednim subjektima u okviru interesa i zadataka opštine, pospješuje razvoj preduzetništva;
-          stvara uslove za razvoj poljoprivredne proizvodnje;
-          uređuje, organizuje i stvara uslove za razvoj turizma kao i djelatnosti kojima se unapređuje turizam;
-          uređuje i obezbjeđuje uslove za održavanje javnih sajmova.
6)      Stvara uslove za održavanje i zaštitu stambenih zgrada i za izgradnju stanova, tako što:
-          prati i analizira stanje stambenog fonda u opštini;
-          prati ponudu i potražnju stanova u opštini i uključuje se u stambeno trzište;
-          gradi stanove za lica u stanju socijalne potrebe i obnavlja objekte za ovu namjenu;
-          stara se o rješavanju stambenih potreba drugih kategorija stanovništva.
7)      Obezbjeđuje vršenje poslova od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo opštine, tako što:
-          osniva organe lokalne uprave, javne službe i druge organe i organizacije;
-          utvrđuje način organizovanja i uslove za pružanje usluga javnih službi.
8)      Prati stanje socijalne zaštite, iz okvira svojih nadležnosti, tako što:
-          nadležnim organima i institucijama predlaže odgovarajuće mjere;
-          utvrđuje dodatne i druge oblike socijalne zaštite i pomoći za lica u stanju socijalne potrebe i lica sa posebnim potrebama;
-          obezbjeđuje uslove za smještaj starih i invalidnih lica i dr.;
-          sarađuje sa Centrom za socijalni rad, i drugim nadležnim organima i institucijama.
9)      Pospješuje kulturni razvoj opštine, tako što:
-          obezbjeđuje dostupnost kulturnih programa;
-          brine o kulturnom nasleđu na svojoj teritoriji;
-          obezbjeđuje opšteobrazovnu, bibliotekarsku, arhivsku i izdavačku djelatnost.
10)  Stvara uslove za unapređivanje sporta i fizičke kulture, rekreaciju djece, omladine i odraslih, tako što:
-          donosi programe za sport i rekreaciju;
-          izgrađuje objekte za sport, fizičku kulturu i rekreaciju.
11)  Obezbjeđuje uslove za obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti, stara se i stvara uslove za izgradnju, održavanje i zaštitu:
-          obezbjeđuje uslove za obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti;
-          lokalnih nekategorisanih puteva;
-          gradskih saobraćajnica;
-          javne rasvjete;
-          javnih površina za parking prostore, pijaca i drugih javnih površina;
-          uređuje saobraćaj u opštini;
-          donosi plan regulacije saobraćaja.
12)  Stara se o protivpožarnoj zaštiti i zaštiti stanovništva opštine u slučaju elementarnih i drugih nesreća, zaštiti od buke, a naročito:
-          uređuje i obezbjeđuje uslove za zaštitu i spasavanje lokalnog stanovništva od elementarnih nepogoda , požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih događaja;
-          organizuje spasavanje u požarima;
-          organizuje obavještavanje, pomoć i spasavanje u slučaju elementarnih i drugih nesreća;
-          obezbjeđuje sredstva za organizovanje, opremanje i izvođenje zaštite od požara;
-          obezbjeđuje sredstva za otklanjanje posljedica od elementarnih i drugih nepogoda;
-          preuzima mjere radi zaštite od buke;
-          obavlja i druge zadatke u vezi sa navedenim poslovima.
13)  Uređuje i obezbjeđuje obavljanje poslova komunalne policije, tako što;
-          donosi odgovarajuća opšta i druga akta;
-          određjuje prekršaje i novčane kazne za prekršaje kojima se krše propisi opštine.
14)  Vrši i druge poslove u okviru svojih nadležnosti u skladu sa zakonom i propisima opštine;
Uslove i obim obavljanja sopstvenih poslova opština obezbjeđuje u skladu sa potrebama lokalne zajednice kroz strateške razvojne planove i programe.