Print this page Generate PDF

Glavni administrator

Milijana Ašanin
 
Adresa: Opština Šavnik, 81450 Šavnik
Telefon/Faks: +382 (0)40 266 108; 
Mobilni telefon: +382 (0)69 157 968
Elektronska pošta: sosavnik@t-com.me
Glavni administrator koordinira rad organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi i vrši i druge poslove koje mu povjeri predsjednik opštine.
Glavni administrator ima ovlašćenje drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine.