Print this page Generate PDF

Уговори

2017 

УГОВОР  "НАВСТАР 7" Д.О.О

УГОВОР-ОСИГУРАЊЕ

УГОВОР-ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

УГОВОР КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ

УГОЦОР-КУЋА ПЕКИЋА

УГОВОР-КОМПЈУТЕРИ

УГОВОР-БИФЕ

УГОВОР-ГОРИВО

Уговор-Ревизија завршног рачуна Општине Шавник за 2016.год.

 

2016

Уговор о јавној набавци израде геодетских подлога и Главног пројекта "Дужи-Дубровско са изворишта Бобан-Студена" прва фаза

Уговор о јавној набавци извођење грађевинских радова на реконструкцији Куће Пекића у Шавнику

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ШОПИНГОМ ЗА НАБАВКУ
Канцеларијског материјала

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ШОПИНГОМ ЗА НАБАВКУ
Осигурање запослених у Општини Шавник

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ШОПИНГОМ ЗА НАБАВКУ
Регистрација и осигурање моторних возила Општине Шавник

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ
Нафтних деривата за погон моторних возила