Print this page Generate PDF

Скупштина општине

Скупштина је представнички орган грађана који функцију врши у складу са Уставом, законом и Статутом. Скупштину чине одборници које бирају грађани на период од четири године у складу са законом. Број одборника у Скупштини општине утврђује се посебном одлуком. Мандат одборника тече од објављивања коначних резултата избора од стране Општинске изборне комисије. Верификација мандата је извршена када се Скупштина упозна са извјештајем Општинске изборне комисије.
 
Послови Скупштине
 
Скупштина:
1)      доноси Статут,
2)      доноси прописе и друге опсте акте,
3)      доноси планове и програме развоја општине,
4)      доноси локална планска документа,
5)      доноси програм уређења простора,
6)      доноси буџет и Завршни рачун буџета,
7)      доноси план капитлних побољшања и утврђује инвестициону политику,
8)      уводи локалне јавне приходе и утврђује висину пореза, такса и накнада,
9)      располаже имовином општине,
10)  утврђује услове за оснивање мјесних заједница и даје сагласност на одлуку оснивања,
11)  расписује референдум за територију општине или за дио територије,
12)  одлучује о грађанској иницијативи,
13)  одлучује о расписивању самодоприноса општине,
14)  оснива јавне службе, органе и организације за обављање послова из надлежности општине,
15)  даје сагласност за задуживање јавних слузби цији је оснивач,
16)  одлучује о задуживању и давању гаранција у складу са законом,
17)  доноси одлуку о давању концесија на природна добра која су у надлежности општине у складу са законом,
18)  врши верификацију мандата и одлучује о правима одборника,
19)  бира и разрјешава предсједника скупштине, предсједник општине, именује и разрјешава секретара скупштине и чланове радних и савјетодавних тијела,
20)  даје саглсност на именовање и разрјешење потпредсједника општине и главног администратора,
21)  подноси предлог за оцјену уставности и законитости аката државних органа када оцијени да је повријђјено право на локалну самоуправу,
22)  разматра извјештај предсједника општине,
23)  разматра извјештај о раду јавних слузби цији је оснивач општина,
24)  доноси Пословник о раду Скупштине,
25)  доноси Етички кодекс,
26)  даје аутентично тумачење прописа које доноси,
27)  образује стална и повремена радна тијела за разматрање питања из своје надлежности,
28)  уређјује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности и њихов развој, уређује услове и начин организовања послова у обављану комуналних дјелатности и одлучује о повјеравању обављања комуналних дјелатности,
29)  утвђује опште услове за уређивање насеља на територији општине, коришћење јавних и других површина и услове и нацин коришћења простора за паркирање,
30)  прописује услове и начин давања на коршћење грађевинског земљишта,
31)  уређује и обезбјђјује услове за изградњу и коришћење објеката као и услове за изградњу и постављање помоћних објеката и монтажних објеката привременог карактера,
32)  прописује радно вријеме угоститељских, трговинских и занатских објеката,
33)  образује Службу за скупштинске послове,
34)  доноси Одлуку о оснивању Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе,
35)  доноси одлуку о изради, уптреби, чувању и уништавању печата,
36)  установљава јавна признања,
37)  доноси одлуку о употреби симбола,
38)  утврђује начин и поступак учешћа грађана у вршењу јавних послова,
39)  доноси програм подизања спомен – обиљежја,
40)  утврдјује подручја и називе насеља, улица и тргова,
41)  доноси одлуку о комуналној полицији,
42)  доноси одлуку о броју одборника у Скупштини општине,
43)  доноси одлуку о емисији хартија од вриједности,
44)  именује и разрјешава органе управљања, надзорне одборе и органе руковођења у јавним службама,односно даје сагласност на именовање и разрјешење органа руковођења јавних служби чији је оснивач општина,
45)  даје сагласност на Статут јавних служби, на статусне промјене, повећање и смањење главнице, на план развоја и програм рада и друга програмска акта јавних служби,
46)  доноси план заштите од пожара,
47)  подноси предлог за оцјену уставности закона и других прописа,
48)  прописује прекршаје за повреде прописа општине,
49)  доноси одлуку о накнади за рад одборника,
50)  доноси одлуку о оснивању Асоцијације општина за територију Црне Горе,
51)  одлучује о сарадњи и удруживању са локалним заједницама и асоцијацијама других земаља,
52)  доноси одлуку о оснивању међуопштинске заједнице,
53)  покреће иницијативу за измјене и допуне закона и других прописа,
54)  даје мишљење о законима и другим прописима, којима се уређују питања од интереса за  локалну самуправу,
55)   доноси планове и програме у појединим областима у складу са државним стратегијама и плановима,
56)  врши и друге послове утврђене законом и Статутом.