Print this page Generate PDF

Локална самоуправа

Општина самостално обавља послове локалне самоуправе који су од непосредног заједничког интереса за локално становништво, у складу са законом и Статутом, а нарочито:
1)      Нормативно уредјује начин и услове обављања послова од јавног интереса, тако што:
-          доноси Статут, одлуке и друге акте;
-          доноси Буџет и Завршни рачун буџета;
-          прописује порезе, накнаде и таксе из своје надлежности;
-          доноси развојне планове и програме;
-          доноси локална планска документа;
-          доноси вишегодисњи инвестициони план и утврђује инвестициону политику;
-          доноси програм заштите животне средине.
2)      Управља и располаже општинском имовином, тако што:
-          уређује начин управљања и располагања општинском имовином и врши поједина својинска овлашћења на државној имовини у складу са законом;
-          стиче, располаже и штити локалну имовину;
-          склапа уговоре о стицању и располагању имовином;
-          сачињава и подноси извјештаје о стању имовине најмање једанпут годишње;
-          утврђјује јавни интерес за експропријацију непокретности за потребе општине;
3)      Стара се о уређивању, коришћењу, унапређивању и заштити грађевинског земљишта, тако што:
-          одређује грађевинско земљиште;
-          доноси програм уређења простора;
-          обезбјеђује средства за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре;
-          обезбјеђује заштиту и рационално коришћење грађевинског земљишта;
-          врши пренос права на грађевинском земљишту.
4)      Брине се о заштити животне средине, тако сто:
-          прати стање у својој области и у оквиру својих надлежности доноси мјере којима се обезбјеђује заштита животне средине;
-          утврђује изворе из којих се финансира заштита животне средине;
-          сарађује са надлежним државним органима и обавјештава их о уоченим неправилностима;
-          поспјешује заштиту животне средине у општини.
5)      Ствара услове за привредни развој општине, тако сто:
-          доноси акта која омогућавају и убрзавају развој привреде општине;
-          утврђује пореску политику која поспјешује привредни развој општине;
-          укључује се у тржисте хартија од вриједности;
-          сарађује са привредним субјектима у оквиру интереса и задатака општине, поспјешује развој предузетништва;
-          ствара услове за развој пољопривредне производње;
-          уређује, организује и ствара услове за развој туризма као и дјелатности којима се унапређује туризам;
-          уређује и обезбјеђује услове за одржавање јавних сајмова.
6)      Ствара услове за одржавање и заштиту стамбених зграда и за изградњу станова, тако што:
-          прати и анализира стање стамбеног фонда у општини;
-          прати понуду и потражњу станова у општини и укључује се у стамбено трзиште;
-          гради станове за лица у стању социјалне потребе и обнавља објекте за ову намјену;
-          стара се о рјешавању стамбених потреба других категорија становништва.
7)      Обезбјеђује вршење послова од непосредног интереса за локално становништво општине, тако што:
-          оснива органе локалне управе, јавне службе и друге органе и организације;
-          утврђује начин организовања и услове за пружање услуга јавних служби.
8)      Прати стање социјалне заштите, из оквира својих надлежности, тако што:
-          надлежним органима и институцијама предлаже одговарајуће мјере;
-          утврђује додатне и друге облике социјалне заштите и помоћи за лица у стању социјалне потребе и лица са посебним потребама;
-          обезбјеђује услове за смјештај старих и инвалидних лица и др.;
-          сарађује са Центром за социјални рад, и другим надлежним органима и институцијама.
9)      Поспјешује културни развој општине, тако што:
-          обезбјеђује доступност културних програма;
-          брине о културном наслеђу на својој територији;
-          обезбјеђује општеобразовну, библиотекарску, архивску и издавачку дјелатност.
10)  Ствара услове за унапређивање спорта и физичке културе, рекреацију дјеце, омладине и одраслих, тако што:
-          доноси програме за спорт и рекреацију;
-          изграђује објекте за спорт, физичку културу и рекреацију.
11)  Обезбјеђује услове за обављање и развој комуналних дјелатности, стара се и ствара услове за изградњу, одржавање и заштиту:
-          обезбјеђује услове за обављање и развој комуналних дјелатности;
-          локалних некатегорисаних путева;
-          градских саобраћајница;
-          јавне расвјете;
-          јавних површина за паркинг просторе, пијаца и других јавних површина;
-          уређује саобраћај у општини;
-          доноси план регулације саобраћаја.
12)  Стара се о противпожарној заштити и заштити становништва општине у случају елементарних и других несрећа, заштити од буке, а нарочито:
-          уређује и обезбјеђује услове за заштиту и спасавање локалног становништва од елементарних непогода , пожара, експлозија, хаварија и других акцидентних и ванредних догађаја;
-          организује спасавање у пожарима;
-          организује обавјештавање, помоћ и спасавање у случају елементарних и других несрећа;
-          обезбјеђује средства за организовање, опремање и извођење заштите од пожара;
-          обезбјеђује средства за отклањање посљедица од елементарних и других непогода;
-          преузима мјере ради заштите од буке;
-          обавља и друге задатке у вези са наведеним пословима.
13)  Уређује и обезбјеђује обављање послова комуналне полиције, тако што;
-          доноси одговарајућа општа и друга акта;
-          одређјује прекршаје и новчане казне за прекршаје којима се крше прописи општине.
14)  Врши и друге послове у оквиру својих надлежности у складу са законом и прописима општине;
Услове и обим обављања сопствених послова општина обезбјеђује у складу са потребама локалне заједнице кроз стратешке развојне планове и програме.