Print this page Generate PDF

Главни администратор

Милијана Ашанин

Адреса: Општина Шавник, 81450 Шавник
Телефон/Факс: +382 (0)40 266 108;
Мобилни телефон: +382 (0)69 157 968
Електронска пошта: sosavnik@t-com.me
Главни администратор координира рад органа локалне управе и служби, стара се о законитости, ефикасности и економичности њиховог рада, даје стручна упутства и инструкције о начину поступања у вршењу послова, даје мишљење на акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова органа локалне управе и служби и врши и друге послове које му повјери предсједник општине.
Главни администратор има овлашћење другостепеног органа у управним стварима из надлежности општине.