Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 10048
25. 03. 2020.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje, dana 25.03.2020.godine, donio je sljedeće

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir
Opštinski tim za zaštitu i spašavanje, dana 25.03.2020.godine, donio je sljedeće

Z A K Lj U Č K E


1. Privermeno se ukida rad sa strankama u prostorijama Opštine Šavnik;
 
2.Da Sekreatarijat lokalne uprave na sajtu Opštine Šavnik i na drugim vidljivijim mjestima,istakne obavještenje o privremenom ukidanju rada sa strankama u Opštini Šavnik i da još jednom pozove i sugeriše građanima da za svoje zahtjeve koriste zavaničnu e-mail adresu: sosavnik@t-com.me i brojeve telefona koji su istaknuti na sajtu i na ulazu u zgradu i da se sugeriše građanima da ostavljaju tačne podatke kako bi ih službenici mogli kontaktirati;
 
3.Da Komunalna policija i Komunalni inspektor pojačaju inspekcijski nadzor i održavanje komunalnog reda u saradnji sa Upravom policije, a u skladu sa Naredabama koordinacionog tijela za zarazne bolesti od 24.03.2020.godine, posebno u odnosu na:
 
-zabranu prisustva i zadržavanja više od dva lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari,trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke;
 
- poštovanje obaveze apoteke, objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem i sredstvima za higijenu, sredstava za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja, da radno vrijeme organizuju u periodu od 8 do 18 časova, osim dostave na adresu kupca, koja se može vršiti u radno vrijeme, koje trgovac istakne, u skladu sa propisima;

-poštovanje obaveze pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove da organizuju rad na način koji obezbjeđuje poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;
 
-obavezu vlasnika, odnosno korisnika kioska u kojima se prodaje štampa da radno vrijeme organizuju u periodu od 7 do 15 časova, u dvije smjene od po četiri časa, po zaposlenom;

4. Da Komunalna policija i Komunalni inspektor u saradnji sa Upravom policije nastave sa strogom kontrolom zabrane rada trgovinskih objekata, osim apoteka i objekata u kojima se obavlja trgovina, hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje, na području Opštine Šavnik, a u skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja
unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa (,,Sl.list CG“, br. 18/20 od 18.03.2020.godine);
 
5. Da Komunalna policija i Komunalni inspektor u saradnji sa Upravom policije nastave sa strogom kontrolom:

zabrane pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;

zabrane rada ugostiteljskih objekata-kafića, kafana, kafiterija, restorana, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima, zabrane rada kladionica, a sve u skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa (,,Sl.list CG“, br. 15/20 od 15.03.2020.godine);

6. Da Komunalna policija i Komunalni inspektor u saradnji sa Upravom policije nastave sa strogom kontrolom obaveza vlasnika i zakupaca restorana, kafića, da baštenski materijal učine nedostupnim za korišćenje, a u skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa (,,Sl.list CG“, br. 19/20 od 19.03.2020.godine);
 
7. Da v.d. Načelnik Komunalne policije sagleda raspoloživost kadrovskih kapciteta i sposobnost reagovanja u novonastaloj situaciji, i da u vezi sa navedenim odmah Predsjedniku opštine dostavi predlog mjera sa sprečavanje eventualnih rizika;

8. Da d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti“ Šavnik postupa isključivo u skladu sa Naredbom o izmjeni i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa (,,Sl.list CG“, br. 20/20 od 20.03.2020.godine), shodno kojoj se obavljanje sahrana umrlih lica može vršiti isključivo u užem krugu porodice, kao i da se korišćenje gradske kapele u Šavniku može vršiti isključivo u skladu sa ovom Naredbom;
 
9. Da d.o.o. Komunalne djelatnosti“Šavnik o mjeri iz tačke 8. na pogodan način obavijesti građane Šavnika;
 
10. Da d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti“ Šavnik intezivira aktivnosti na dezinfekciji i i čišćenju javnih površina, prilaza Zdravstvenoj stanici u Šavniku, prilaza objektima u kojima su smješeteni oragni lokalne uprave i organi državne uprave; pristupnih staza, prilaza prodavnicama, banki i pošti, mobilijar na javnim površinama...
 
11. Da d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti“ Šavnik zatvori sve javne česme u mjesnom centru Šavnik;
 
12. Da nadležni organi koji vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima da saobraćajne dozvole kojima je istekao rok važenja smatraju važećim, ako vozač uz dozvolu posjeduje važeću polisu osiguranja i dokaz o izvršenom tehničkom pregledu vozila;

13. Da organi lokalne samouprave i lokalne uprave, javnih ustanova i drugih pravnih lica, dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim;
 
14.Nalaže se 24 časovna pripravnost zaposlenima u Komunalnoj policiji, Službi zaštite i spašavanja, Glavnom administratoru, Sekretaru Sekretarijata, direktorici d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti“ i članovima opštinskog tima za zaštitu i spašavanje u užem sastavu, kao i drugih organa i službi za koje Opštinski tim za zaštitu i spašavanje ocijeni da je njihova djelatnost neophodna za vrijeme trajanja navedenih mjera;

15. Svi kapaciteti Opštine Šavnik stavljaju se na raspolaganje radi preduzimanja mjera za suzbijanje i sprečavanje širenja korona virusa;
 
16.Apeluje se na sve građane Šavnika da se strogo pridržavaju Naredbi Ministarstva zdravlja koje se mogu preuzeti na linku http://www.savnik.me/index.php?page=covid-19

17. Apeluje se i upozoravaju se starija lica, lica sa hroničnim oboljenjima i lica sa invaliditetom da se maksimalno uzdrže i bez velike potrebe ne napuštaju objekte stanovanja.
 
18. Zaključci se dostavljaju: Sekretarijatu lokalne uprave, Komunalnoj policiji, Komunalnom inspektoru, d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti“Šavnik, članovima opštinskog tima za zaštitu i spašavanje.

19. Intezivirati zajedničko djelovanje organa lokalne uprave, organa lokalne samouprave, Uprave policije i Zdravstvene stanice u Šavniku, javnih ustanova i preduzeća u sprovođenju mjera donijetih u skladu sa Naredbama Nacionalnog kooridnaciog tijela za zarazne bolesti.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje