Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 768
17. 03. 2020.

НАРЕДБА

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

НАРЕДБА


Члан 1

Органи локалне управе, јавне установе и предузећа чији је оснивач општина: ЈУ Центар за културу, спорт и медије, д.о.о.,,Комуналне дјелатности“ Шавник, Туристичка организација Шавник и д.о.о. Парк природе ,,Драгишница и Комарница“, дужни су предузети све превентивне мјере у циљу спречавања појаве и евентуалног ширења COVID 19.

Члан 2

Јавне службе из члана 1 ове Наредбе дужни су обезбиједити довољне количине дезинфекционих и других средстава које ће свакодневно употребљавати у складу са датим упутствима и препорукама Института за јавно здравље и на објектима и површинама за које се препоручује стална заштита (кваке, радне површине, стакла на пријавници и портирници и друге површине).
Обавезује се д.о.о. ,,Комуналне дјелатности“Шавник на увођење обавезне дезинфекције средстава која се користе у јавном превозу-аутобуса, на дневном нивоу.

Члан 3

Задужује се Секретаријат локалне управе да обезбиједи довољно средстава за хигијену, као и средства за дезинфекцију руку и да уведе обавезну контролу употребе средстава за дезинфекцију приликом уласка и изласка из простора у којима су смјестени органи локалне управе.
 

Члан 4

За запослене у писарници, обезбиједити заштитна средства превенције.

Члан 5

Редуковати број запослених, према мјерама Националног координационог тима и запосленима на радним мјестима, којима процес рада то дозвољава, омогућити рад од куће.
 
Страјешине органа, директори јавних установа и предузећа ће посебном одлуком одредити радна мјеста, за која је могуће обављање послова од куће, запослене који обављају те послове, а који због здравственог стања и других околности не би смјели бити изложени ризику од оболијевања, као и начин интерне комуникације.
 
Запосленима (родитељ / старатељ / хранитељ / усвојилац или самохрани родитељ) у локалној самоуправи, јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина Шавник, а чије дијете није старије од 11 година, обезбјеђује се право на плаћено одсуство са посла, уколико други родитељ није искористио код другог послодавца право на исто.
 

Члан 6

Старјешине органа и служби локалне управе, директори јавних установа и предузећа ће о броју запослених који су упућени да послове обављају од куће и о запосленима који користе право на плаћено одсуство одмах информисати Предсједника Општине, као и о свакој евентуалној промјени по основу редокованог броја запослених.

Члан 7

Старјешина органа чији радник-родитељ је одсутан обезбиједиће том раднику замјену из другог органа лоаклне управе, а у договору са другим старјешинама ради поступања по хитним захтјевима да странка не би трпјела, а општина била изложена судским и другим трошковима.

Члан 8

Запослени, који обављају послове на радном мјесту у обавези су да наставе са спровођењем хигијенских мјера.

Члан 9

У раду са странкама, органи и службе локалне управе, као и јавна предузећа и установе, ће примати писмена путем Поште Црне Горе и електронске поште.
 
Сви контакт телефони и е-маилови су доступни на интернет страници Општине Шавник www.savnik.me.
 

У изузетним случајевима када није могуће примијенити наведене опције из става 1 и 2 овог члана Наредбе:

 
- Запослени у Општини су дужни да комуницирају са странкама на удаљености од најмање једног метра и без директног физичког контакта;

- Улазак у службене просторије ће бити омогућен тако да се странке постепено пропуштају, како би било могуће одржавати безбједну физичку дистанцу;

- У холу писарнице не смију боравити више од двије особе истовремено;

- Приликом уласка у зграду обавезно је дезинфиковати руке;
 

Члан 10

Портир ће водити евиденцију приспјелих странака, укључујући и Управу за некретнине, а по детаљном Упутству секретара Секретаријата.
 
Члан 11
 

Предсједник општине примаће странке искључиво четвртком од 10:00 до 12:00 часова по утврђеној процедури пријема странака.

Члан 12

Служба заштите и спашавања се у пуном капацитету ставља на располагање здравственим установама на територији Шавника као и грађанима, 24 часа дневно.

Радници Службе заштите и спашавања дужни су да воде рачуна о исправности опреме, дужни су да свакодневно врше дезинфекцију опреме и простора у коме бораве, уз пуно поштовање радне дисциплине.

Забрањује се улазак у радне просторије Службе заштите и спашавања свим непозваним и незапосленим лицима, а за шта је искључиво одговоран командир Службе заштите и спашавања.

Члан 13

Наређујем свим старјешинама органа и служби локалне управе, директорима јавних установа и предузећа да ме бар једном дневно, а по потреби и више пута обавјештавају о извршавању у складу са законским надлежностима и поступању по овој Наредби.

Члан 14

Задужују се страјешине органа и служби, директори јавних установа и предузећа да сачине Оперативни план дјеловања на обезбјеђењу спровођења мјера из ове Наредбе и у складу са Наредбом Министарства здравља за предузимање превентивних мјера за спречавање уношења у земљу, сузбијање и спречавање преношења новог корона вируса у року од једног дана од дана достављања ове Наредбе и исти доставе Предсједику Општине одмах по сачињавању.


Члан 15

Не поступање по овој Наредби повлачи дисциплинску и кривичну одговорност.

Члан 16

Мјере ступају на снагу даном доношења и подложне су измјенама у случају промјене околности због којих су утврђене.

Број: 02-031-776
Шавник, 16.03.2020.године


ПРЕДСЈЕДНИК,
Влатко Вуковић