Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 850
27. 02. 2020.

Одлука о привременом одређивању назива улица у Општини Шавник

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

 

На основу члана 10 а став 1 Закона о територијалној организацији Црне Горе ("Службени лист ЦГ", бр. 54/11,26/12, 27/13, 62/13, 12/14, 3/16, 31/17, 86/18 и 3/20), члана 58 Закона о локалној самоуправи ("Службени лист ЦГ", бр. 02/18 и 34/19) и члана 95 и 97 Статута Општине Шавник ("Службени лист ЦГ -Општински прописи", бр. 31/18), Предсједник општине Шавник, донио је

О Д Л У К У
о привременом одређивању назива улица у Општини Шавник

Члан 1
Овом одлуком привремено се одређују називи улица у Општини Шавник.

Члан 2
Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује дјелове насеља.

Члан 3
Улице у градском насељу Шавник

1. Шавничка I - обухвата дио магистралног пута Никшић-Шавник-Жабљак и простире се од ресторана ,,Катун Перошевић”, преко моста на Буковици, поред маркета ,,Воли”, скреће десно изнад зграде станице полиције до зграде ,,Силоса”, Л=1800 м (од кат.парцеле 184/1 до кат.парцеле 63 КО Шавник);
2. Шавничка II - простире се десно од Шавничке I, поред ЈУ Образовни центар Шавник, до ,,Здравствене станице”, гледано из правца Никшића, Л=500 м ( од кат.парцеле 232 до кат.парцеле 134 КО Шавник);
3. Шавничка III - простире се лијево од Шавничке I, поред зграде ,,Титекса”, скреће десно поред маркета ,,Даргона” до зграде Општине Шавник, Л=300 м ( од кат.парцеле 162 до кат. парцеле 144 КО Шавник);
4. Шавничка IV - одваја се десно од Шавничке III поред куће ,,Пекића”, до улице Шавничке III, Л=200 м ( кат.парцела 143/7 КО Шавник);
5. Шавничка В - одваја се лијево од Шавничке III до зграде старог Комуналног предузећа, Л=210 м (од кат.парцеле 143/1 до кат. парцеле 170 КО Шавник);
6. Шавничка VI - простире се десно од Шавничке I до зграде испод болнице, гледано из правца Никшића, Л=130м (од кат.парцеле 139 до кат. парцеле 140/1 КО Шавник);
7. Шавничка VII - простире се од Трга Матије Јакића до Шавничке I гледано из правца града, Л= 240 м ( од кат.парцеле 85 до кат. парцеле 77/1 КО Шавник);
8. Шавничка VIII - простире се од угоститељског објекта ,,Ловац” до кућа Крсмановића, Л=100 м, (од кат.парцеле 77/3 до кат. парцеле 72/2 КО Шавник);
9. Шавничка IX - простире се од Трга Матије Јакића, поред дјечјег вртића, до магистралног пута Никшић-Шавник-Жабљак, Л=620 м (од кат.парцеле 85 до кат. парцеле 4/4 КО Шавник);
10. Шавничка X - простире се од Трга Матије Јакића до зграде мХЕ ,,Шавник”, Л=100 м од ( од кат.парцеле 82 до кат. парцеле 8/2 КО Шавник).
 
Улице у насељу Боан
 
1. Боан I - обухвата дио Регионалног пута Р 21 (Миоска-Боан), у захвату ДУП-а ,,Боан”, Л=900 м (од кат.парцеле 1273/1 КО Тушиња до кат.парцеле 587 КО Боан);
2. Боан II - одваја се лијево од Улице Боан I до ОШ ,,Богдан Котлица”, Л=200 м ( од кат.парцеле 619 до кат. парцеле 617 КО Боан);
3. Боан III - одваја се десно од Улице Боан I до здравствене амбуланте, гледано из правца Шавника, Л=200 м ( од кат.парцеле 640 до кат.парцеле 645 КО Боан).


Члан 4
Одлука Предсједника опстине о привременом одређивању назива улица у Општини Шавник, престаје да важи ступањем на снагу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о одређивању назива улица. 

Члан 5
Саставни дио ове одлуке чини Графички приказ улица у насељима на територији општине Шавник (Катастарска подлога са улицама у насељима, прилози бр. 1, 2, 3 и 4).

Члан 6
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Црне Горе- Општински прописи".

Број: 02-031-551
Шавник, 26.02.2020. године
Предсједник Општине,
Влатко Вуковић, с.р.