Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 618
22. 02. 2018.

JAVNI POZIV za prodaju nepokretnosti (aukcijom)

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir

JAVNI  POZIV
za prodaju nepokretnosti (aukcijom)-Preuzmi


Naziv prodavca: Opština Šavnik
Matični broj: 02023938

1. Predmet javnog nadmetanja
Predmet prodaje su sljedeće nepokretnosti:
 

A) kat. parcela br. 4/9, kojoj odgovara urbanistička parcela UP-S-33, po kulturi građevinska parcela, P=1020 m2, evidentirana u “A” listu nepokretnosti br.18 KO Šavnik, koja se nalazi sjeverno od centra grada sa lijeve strane magistralnog puta Nikšić-Žabljak. Namjena UP-S-33 je IOG-benziska stanica sa indeksom zauzetosti parcele 0,25, indeks izgrađenosti 0,25, planirana površina pod objektom BGP je 260 m² i planirana spratnost objekta P. Na predmetnoj lokaciji nije urađena hidrotehnička, elektroenergetska i elektonsko-komunikaciona infrastruktura.
Šifra predmeta aukcije: 022018/1

B) kat.parcela br. 4/10, kojoj odgovara urbanističkoj parceli UP-S-34, po kulturi građevinska parcela, P=911 m², evidentirana u ‘’A’’ listu nepokretnosti br.18 KO Šavnik, koja se nalazi sjeverno od centra grada sa desne strane magistralnog puta Nikšić-Žabljak. Namjena UP-S-34 je IOG-benziska stanica sa indeksom zauzetosti parcele 0,25, indeks izgrađenosti 0,25, planirana površina pod objektom BGP je 226,20 m² i planirana spratnost objekta P. Na predmetnoj lokaciji nije urađena hidrotehnička, elektroenergetska i elektonsko-komunikaciona infrastruktura.
Šifra predmeta aukcije: 022018/2

Rok za privođenje namjeni predmetnih nepokretnosti koji je utvrđen planskim dokumentom detaljne razrade je 2 godine, odnosno do isteka važećeg planskog dokumenta.


Naknada za komunalno opremanje zemljišta (komunalije) shodno Odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (“Službeni list CG-Opštinski propisi broj 44/15”), na dan raspisivanja poziva iznosi 2 €/m2.
U momentu zaključivanja ugovora o naknadi za komunalno opremanje primjenjivaće se odredbe odluke o naknadi za komunalno opremanje zemljišta Opštine Šavnik koja bude važeća u tom trenutku.
Takođe, obaveze Investitora i Opštine Šavnik u vezi komunalnog opremanja predmetne lokacije biće regulisane Ugovorom o naknadi za komunalno opremanje.

2. Početna cijena

Početna cijena za nepokretnosti opisane iz tačke 1 ovog poziva iznosi:
- za nepokretnost pod tačkom A) je 20,80 €/m², odnosno ukupna početna cijena je 21.216,00€
- za nepokretnost pod tačkom B) je 20,80 €/m², odnosno ukupna početna cijena je 18.948,80€

3. Opšti uslovi

3.1 Pravo učešća
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica, koja uplate depozit od 5 % za učešće na javnom nadmetanju i to:
- za nepokretnost iz tačke 1 pod A) iznos od 1.060,80€
- za nepokretnost iz tačke 1 pod B) iznos od 947,44€
Domaća i strana pravna i fizička lica mogu učestvovati na aukciji ako su:
1) Kupili aukcijsku dokumentaciju;
2) Uplatili depozit;
3) Potpisali nacrt ugovora;
4) Registrovani kao učesnici na aukciji.

Depozit se uplaćuje na žiro račun Opštine Šavnik broj 535-1141-51 kod Prve banke CG sa naznakom ”učešće na javnom nadmetanju“.

3.2 Vrijeme i mjesto podnošenja prijave
Prijave za Javno nadmetanje i dokaz o uplaćenom depozitu podnose se u zapečaćenoj koverti sa naznakom ”Prijava po javnom pozivu za prodaju nepokretnosti (aukcijom), sa naznačenom šifrom predmeta prodaje“- ne otvaraj, Komisiji za sprovođenje postupka Javnog nadmetanja Opštine Šavnik, isključivo na arhivi Opštine Šavnik, Šavnik bb, radnim danima od 8 do 14 časova, počev od 22.02.2018.godine do 06.03.2018. godine.

Obrazac prijave za javno nadmetanje sastavni je dio aukcijske dokumentacije.

3.3 Aukcijska dokumentacija
Aukcijska dokumentacija se može podići svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova u kancelariji broj 9, zgrada Opštine Šavnik -prvi sprat kod Predsjednika komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, počev od 22.02.2018.godine do 06.03.2018.godine.


Na ime otkupa aukcijske dokumentacije potrebno je uplatiti iznos od 50,00€ na žiro račun Opštine Šavnik, broj 535-1141-51 kod Prve banke CG sa naznakom ”otkup aukcijske dokumentacije“.

3.4 Vrijeme i mjesto registracije učesnika
Registracija učesnika za oba predmeta aukcije obaviće se u sali SO Šavnik, drugi sprat, zgrada Opštine Šavnik dana 08.03.2018. godine sa početkom u 10 časova. Podnosioci prijave koji se ne registruju za aukciju gube pravo na povraćaj depozita.

3.5 Vrijeme i mjesto održavanja javnog nadmetanja( aukcije)
Javno nadmetanje (aukcija) će se održati u sali SO Šavnik, drugi sprat, zgrada Opštine Šavnik dana 08.03.2018. godine:
- za nepokretnost iz tačke 1 pod A) u 11 časova
- za nepokretnost iz tačke 1 pod B) u 13 časova

3.6 Obilazak predmetnih nepokretnosti
Ponuđači zainteresovani za obilazak nepokretnosti koje su predmet prodaje, treba da se jave u kancelariji broj 9, zgrada Opštine Šavnik-prvi sprat, kod Predsjednika komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, dana 01.03.2018. godine u 11 časova.

Napomena: Javni poziv za prodaju nepokretnosti objavljen je u dnevnom listu ,,Pobjeda" od 22.02.2018.godine


Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja