Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 818
22. 02. 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ за продају непокретности (аукцијом)

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ
за продају непокретности (аукцијом)- Преузми

 

Назив продавца: Општина Шавник
Матични број: 02023938

1. Предмет јавног надметања
Предмет продаје су сљедеће непокретности:
 

А) кат. парцела бр. 4/9, којој одговара урбанистичка парцела УП-С-33, по култури грађевинска парцела, П=1020 м2, евидентирана у “А” листу непокретности бр.18 КО Шавник, која се налази сјеверно од центра града са лијеве стране магистралног пута Никшић-Жабљак. Намјена УП-С-33 је ИОГ-бензиска станица са индексом заузетости парцеле 0,25, индекс изграђености 0,25, планирана површина под објектом БГП је 260 м² и планирана спратност објекта П. На предметној локацији није урађена хидротехничка, електроенергетска и електонско-комуникациона инфраструктура.
Шифра предмета аукције: 022018/1

Б) кат.парцела бр. 4/10, којој одговара урбанистичкој парцели УП-С-34, по култури грађевинска парцела, П=911 м², евидентирана у ‘’А’’ листу непокретности бр.18 КО Шавник, која се налази сјеверно од центра града са десне стране магистралног пута Никшић-Жабљак. Намјена УП-С-34 је ИОГ-бензиска станица са индексом заузетости парцеле 0,25, индекс изграђености 0,25, планирана површина под објектом БГП је 226,20 м² и планирана спратност објекта П. На предметној локацији није урађена хидротехничка, електроенергетска и електонско-комуникациона инфраструктура.
Шифра предмета аукције: 022018/2

Рок за привођење намјени предметних непокретности који је утврђен планским документом детаљне разраде је 2 године, односно до истека важећег планског документа.

Накнада за комунално опремање земљишта (комуналије) сходно Одлуци о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта (“Службени лист ЦГ-Општински прописи број 44/15”), на дан расписивања позива износи 2 €/м2.
У моменту закључивања уговора о накнади за комунално опремање примјењиваће се одредбе одлуке о накнади за комунално опремање земљишта Општине Шавник која буде важећа у том тренутку.
Такође, обавезе Инвеститора и Општине Шавник у вези комуналног опремања предметне локације биће регулисане Уговором о накнади за комунално опремање.

2. Почетна цијена

Почетна цијена за непокретности описане из тачке 1 овог позива износи:
- за непокретност под тачком А) је 20,80 €/м², односно укупна почетна цијена је 21.216,00€
- за непокретност под тачком Б) је 20,80 €/м², односно укупна почетна цијена је 18.948,80€

3. Општи услови

3.1 Право учешћа
Право учешћа на јавном надметању имају сва домаћа и страна физичка и правна лица, која уплате депозит од 5 % за учешће на јавном надметању и то:
- за непокретност из тачке 1 под А) износ од 1.060,80€
- за непокретност из тачке 1 под Б) износ од 947,44€
Домаћа и страна правна и физичка лица могу учествовати на аукцији ако су:
1) Купили аукцијску документацију;
2) Уплатили депозит;
3) Потписали нацрт уговора;
4) Регистровани као учесници на аукцији.

Депозит се уплаћује на жиро рачун Општине Шавник број 535-1141-51 код Прве банке ЦГ са назнаком ”учешће на јавном надметању“.

3.2 Вријеме и мјесто подношења пријаве
Пријаве за Јавно надметање и доказ о уплаћеном депозиту подносе се у запечаћеној коверти са назнаком ”Пријава по јавном позиву за продају непокретности (аукцијом), са назначеном шифром предмета продаје“- не отварај, Комисији за спровођење поступка Јавног надметања Општине Шавник, искључиво на архиви Општине Шавник, Шавник бб, радним данима од 8 до 14 часова, почев од 22.02.2018.године до 06.03.2018. године.

Образац пријаве за јавно надметање саставни је дио аукцијске документације.

3.3 Аукцијска документација
Аукцијска документација се може подићи сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова у канцеларији број 9, зграда Општине Шавник -први спрат код Предсједника комисије за спровођење поступка јавног надметања, почев од 22.02.2018.године до 06.03.2018.године.

На име откупа аукцијске документације потребно је уплатити износ од 50,00€ на жиро рачун Општине Шавник, број 535-1141-51 код Прве банке ЦГ са назнаком ”откуп аукцијске документације“.

3.4 Вријеме и мјесто регистрације учесника
Регистрација учесника за оба предмета аукције обавиће се у сали СО Шавник, други спрат, зграда Општине Шавник дана 08.03.2018. године са почетком у 10 часова. Подносиоци пријаве који се не региструју за аукцију губе право на повраћај депозита.

3.5 Вријеме и мјесто одржавања јавног надметања( аукције)
Јавно надметање (аукција) ће се одржати у сали СО Шавник, други спрат, зграда Општине Шавник дана 08.03.2018. године:
- за непокретност из тачке 1 под А) у 11 часова
- за непокретност из тачке 1 под Б) у 13 часова

3.6 Обилазак предметних непокретности
Понуђачи заинтересовани за обилазак непокретности које су предмет продаје, треба да се јаве у канцеларији број 9, зграда Општине Шавник-први спрат, код Предсједника комисије за спровођење поступка јавног надметања, дана 01.03.2018. године у 11 часова.

Напомена: Јавни позив за продају непокретности објављен је у дневном листу ,,Побједа" од 22.02.2018.године

 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања