Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 741
25. 01. 2016.

JAVNI KONKURS ZA GLAVNOG / U ADMINISTRATORA / KU

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir

JAVNI KONKURS - Preuzmi

 

  1. 1.      Oglašava se prijem na radno mjesto GLAVNI/A ADMINISTRATOR/KA  u Opštini Šavnik, jedan izvršilac/teljka na period od četiri godine.

 

  1. 2.      Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjavanju uslova:

 

ü  Da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore  ( dostaviti uvjerenje o državljanstvu i fotokopiju biometrijske lične karte.  Kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju bimetrijske lične karte)

ü  Da je lice zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta ( dostaviti ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci)

ü  Da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ( dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od  šest mjeseci, dok uvjerenje iz kaznene evidencije pribavlja Sekretarijat po službenoj dužnosti)

ü  Stečeno visoko obrazovanje – VII – 1 nivo – završen pravni fakultet u obimu od 240 kredita CSPK-a ( dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou obrazovanja)

ü  Položen stručni ispit za rad u državnim organima ( dostaviti ovjerenu fotokopiju uvjerenja)

ü  Najmanje pet godina radnog iskustva ( dostaviti uvjerenje, odnosno potvrdu poslodavca kojom se dokazuje traženo radno iskustvo)

 

 

Takođe, kandidat je dužan dostaviti dokaz ( uvjerenje izdato od strane poslodavca) da nije ostvario pravo na otpremninu, imajuću u vidu da lice kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo na otpremninu u skladu sa propisom Vlade, ili propisom organa lokalne samopurave, ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili pravnom licu iz člana 3 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, u organu lokalne uprave, ili pravnom licu čiji je osnivač lokalna uprava, u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine u skladu sa odredbama člana 166b Zakona o  državnim službenicima i namještenicima (,,Sl.list CG“, br. 39/11, 50711, 66/12 i 34/14).

3. Postupak provjere sposbnosti obaviće se putem posebno struktuiranog intervjua, u skladu sa članom 53 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ( ,,Sl.list CG“,  br. 39/11, 50711, 66/12 i 34/14).

4. Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentaciju ( tražene dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti neposredno ili preporučenom poštom u roku od 20 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno ispisati ,,Javni konkurs za Glavnog administartora, ime i prezime kandidata, sa adresom i telefonskim brojem, na adresu : OPŠTINA ŠAVNIK, Sekretarijat lokalne uprave, Šavnik, b.b. 81400 Šavnik.

5.   Kontak osoba za davanje informacija u postupku javnog konkursa je Dušan Radanović – sekretar Sekretarijata lokalne uprave, na telefon: 040/ 266-108.

 

                                                          v.d.SEKRETAR-a,

 Dušan Radanović