Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 843
21. 10. 2015.

K O N K U R S Za dodjelu stipendija za školsku 2015/2016 godinu

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir
CRNA GORA
OPŠTINA ŠAVNIK
-Sekretarijat lokalne uprave-
Broj:03-031-2889
Šavnik, 19.10.2015. godine
___________________________________________________________________________
 
 
Na osnovu člana 12 Statuta Opštine Šavnik (,,SL.list RCG-opštinski propisi’’, br. 36/04 i ,,Sl.list CG-opštinski propisi’’, br. 24/08, 36/10 i 18/15), člana 11 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (,,Sl.list CG-opštinski propisi’’, br. 29/14) i člana 8 Odluke o dodjeli stipendija (,,Sl.list CG-opštinski propisi’’, br.33/12), raspisuje
 
 
K O N K U R S
Za dodjelu stipendija za školsku 2015/2016 godinu
 
 
USLOVI KONKURSA:
 
     Pravo na stipendiju imaju:
 
1. Redovni studenti druge i narednih godina studiranja;
2. Crnogorski državljani koji imaju prebivalište u Opštini Šavnik;
3. Ispunjavaju kriterijume za dodjelu stipendija predviđene ovim Konkursom.
 
KRITERIJUMI:
 
     Bodovanje podnijetih prijava vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
 
1. Deficitarnost zanimanja (građevinski, arhitektura, mašinski, elektrotehnički, fakultet za turizam i ugostiteljstvo i fakultet medicinskih nauka)
2. Upisane godine studija
3. Materijalnog stanja porodičnog domaćinstva studenta
4. Prosječne ocjene na prethodnoj godini studija ( između 7 i 10 )
5. Ukoliko se po Konkursu ne prijavi ni jedan kandidat po kriterijumu deficitarne oblasti povećava se broj kandidata iz oblasti ostalih struka i zanimanja u VII-1 stepen.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
 
1. Prijava na Konkurs;
2. Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte;
3. Potvrda o prebivalištu;
4. Potvrda o upisu godine studija kao redovan student;
5. Potvrda o prosječnoj ostvarenoj ocjeni na prethodnoj godini studija;
6. Dokaz da je porodica studenta korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad;
7. Dokaz da su prihodi po članu domaćinstva niži od prosječne neto zarade u Opštini Šavnik.
 
 
ISPLATA STIPENDIJA:
 
Za jednu studijsku godinu dodjeljuje se 20 stipendija.
 Stipendije se dodjeljuju za jednu studijsku godinu i isplaćivaće se mjesečno za deset mjeseci studijske godine.
Stipendije se ne isplaćuju za period apsolventskog staža.
Visina stipendije utvrđuje se u zavisnosti od broja osvojenih bodova.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Podnijeta dokumenta se ne vraćaju.
 
Prijavu na Konkurs ( nalazi se na arhivi opštine šavnik i na sajtu Opštine Šavnik ) i tražena dokumenta potrebno  je u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,KONKURS ZA STIPENDIJE’’ predati neposredno na arhivi opštine Šavnik ( svakim radnim danom od 8:00-16:00h) ili poslati poštom na adresu: Opština Šavnik, Sekretarijat lokalne uprave, Šavnik b.b.
 
Ovaj Konkurs se objavljuje na internet stranici opštine Šavnik (www.savnik.me), na oglasnoj tabli Opštine Šavnik i dnevnom listu.
 
 
Kontakt osoba: Vladimir Lazarević
Telefon:             040/266-108.
 
 
 
 
v.d. S E K R E T A R-a,
      Dušan Radanović